โปรแกรมเมอร์ อาชีพในฝันของใครหลายๆ คน

ข้อดีของการเป็นโปรแกรมเมอร์

อาชีพโปรแกรมเมอร์มีความพิเศษและโดดเด่นอย่างไร? ตามเรามาดูพร้อมๆ กันที่นี่
– ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือเว็บไซต์ต่างๆ เป็นภาษาเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความสามารถในการเขียนและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างยิ่ง เช่น Java, PHP จึงเป็นอีกอาชีพที่มีรายได้ดีมาก
– ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง แอพลิเคชั่นต่างๆ เกิดขึ้นมากมายกับทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องราวของเกมกีฬาอย่าง 12BET sport ที่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง และนี่คือความท้าทายของอาชีพโปรแกรมเมอร์ที่ต้องพัฒนาตัวเองและก้าวตามให้ทัน
– โปรแกรมเมอร์ไม่ใช่อาชีพที่น่าเบื่อหรือต้องอยู่กับอะไรเดิมๆ ตลอดเวลาอย่างที่หลายคนเข้าใจ การทำงานของโปรแกรมเมอร์คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบหนึ่งเพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆออกมาอยู่เสมอ
– ประสบการณ์ในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของสายอาชีพโปรแกรมเมอร์ ยิ่งมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมองเห็นปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งการป้องกันปัญหาต่างๆ ด้วย
– โปรแกรมเมอร์ที่เก่งภาษาอังกฤษด้วย จะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้แบบก้าวกระโดด เพราะความต้องการของบริษัทต่างชาติถือว่ามีค่อนข้างสูงและถ้ามีความสามารถโดดเด่นทั้งเรื่องภาษาและการเขียนโปรแกรมก็จะพัฒนาไปได้อีกไกลบนเส้นทางนี้
– เป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดความสามารถไปยังสายงานที่ใกล้เคียงกันได้เช่น Web Developer, Mobile application รวมถึงการเริ่มต้นทำกิจการที่เป็นเจ้าของเอง ถ้ามีไอเดียใหม่ๆ อยู่ในหัวอยู่แล้วก็เป็นเรื่องไม่ยากเลย และไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลด้วย
จากข้อดีทั้งหมดของงานโปรแกรมเมอร์ตามข้างต้นนี้ สำหรับคนที่มีใจรักในอาชีพและสนุกกับมันจริงๆ ก็จะสนุกกับความท้าท้ายและการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ แบบไม่มีวันจบสิ้น
ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์ thanachart.org

Advertisements

ติดตั้ง Laravel 5 ร่วมกับ MAMP บน OSX

install MAMP

*I was able to disable the Apache server that ships with OSX using the following command:

sudo launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/org.apache.httpd.plist

Find out where your PHP executable is located:
which php

Check this is the most recent version and under /Applications/MAMP
Add this path to ~/.bash_profile

sudo nano ~/.bash_profile

export PATH=/Applications/MAMP/bin/php/php5.6.2/bin:$PATH

source ~/.bash_profile

curl -s http://getcomposer.org/installer | php

php composer.phar

sudo mv composer.phar /usr/bin/

sudo nano ~/.bash_profile

alias composer="php /usr/bin/composer.phar"

cd /Applications/MAMP/htdocs

composer create-project laravel/laravel your-project-name –prefer-dist

sudo chmod -R 775 your-project-name/storage
* Laravel 5

sudo chmod -R 775 your-project-name/app/storage
* Laravel < 5

ref:
http://www.17educations.com/laravel/install-laravel-mac-using-mamp/

ติดตั้ง Laravel 5 กับ Nginx บน Ubuntu 14.04

sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx php5-fpm php5-cli php5-mcrypt git

sudo nano /etc/php5/fpm/php.ini
uncomment this and set
cgi.fix_pathinfo=0

sudo php5enmod mcrypt

sudo service php5-fpm restart

sudo mkdir -p /var/www/laravel

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server ipv6only=on;

root /var/www/laravel/public;
index index.php index.html index.htm;

server_name server_domain_or_IP;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

location ~ \.php$ {
try_files $uri /index.php =404;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}
}

sudo service nginx restart

Create Swap File (Optional) (like a 512mb Droplet).

First, we can create an empty 1GB file by typing:

sudo fallocate -l 1G /swapfile
We can format it as swap space by typing:

sudo mkswap /swapfile
Finally, we can enable this space so that the kernel begins to use it by typing:

sudo swapon /swapfile

Install Composer and Laravel

cd ~
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

sudo composer create-project laravel/laravel /var/www/laravel

sudo chown -R :www-data /var/www/laravel

sudo chmod -R 775 /var/www/laravel/storage
* Laravel 5

sudo chmod -R 775 /var/www/laravel/app/storage
* Laravel < 5

FINISH

ref :
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-laravel-with-an-nginx-web-server-on-ubuntu-14-04

http://gunoob.com/fix-laravel-show-blank-or-white-page/